เรียนที่ FOOD&FIN TU

ปันประสบการณ์เรียนรู้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การอาหารที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางวิชาการและทักษะประสบการณ์การแก้ไขปัญหาและการทำงาน จึงมีนโยบายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา

Openhouse Thammasat

กิจกรรมเปิดบ้านธรรมศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้ามาทำความรู้จักสาขาวิชาของเรา ผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางอาหารของพี่ๆภายในสาขาวิชา

ค่ายอาสา

ในทุกปีสาขาวิชาของเราได้มีการจัดกิจกรรม “ค่ายอาสา”    โดยมีจุดประสงค์หลักคือการเข้าไปช่วยพัฒนา   บริจาคสิ่งของและมอบความสุขให้กับน้องๆในโรงเรียนผ่านกิจกรรมมากมาย

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู ถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกและศิษย์เก่าของสาขาวิชา ได้มีการพบปะ พูดคุยกับคณาจารย์ และพี่ๆน้องๆภายในสาขาวิชา

Opencan

งานกีฬาเปิดกระป๋องหรือ Open can เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณะอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอุตสาหกรรมเกษตร กว่า 20 สถาบัน ผ่านการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆอีก อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

นอกเหนือไปจากการฝึกงานแล้ว ในแต่ละชั้นปีนักศึกษาจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานอาหารและสถาบันวิจัยต่างๆมากมาย