การเรียนการสอนที่ FOOD&FIN TU

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร   เสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร     เคมีอาหาร  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร  การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร  การตลาดของอาหาร        การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในสาขา วิชาฯและมีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตร

โครงการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่พร้อมทั้งทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทักษะด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจความแตกต่าง มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ความสามารถที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้เป็นพลังก่อเกิดประโยชน์และสร้างสรรค์สังคมของเรา

ทุนการศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนทางการเงินในหลากหลายช่องทางทั้งในรูปแบบทุนการศึกษา และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาด้วย

อุปกรณ์และเครื่องมือ

แบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน

มิถุนายน – สิงหาคม

ดูปฏิทินการศึกษาและตารางสอบไล่ล่าสุด