เกี่ยวกับสาขาวิชา

ติดต่อสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มธ. ศูนย์รังสิต

สำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5

โทรศัพท์: 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
โทรสาร: 0-2564-4486
Email: scitu_foodfin@sci.tu.ac.th

Facebook: Food Sci TU

สถานที่ตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มธ. ศูนย์รังสิต
สำนักงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 อาคารบรรยายรวม 5

ติดต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ได้เลย

12 + 1 =