เรียนที่ FOOD&FIN TU

หลักสูตรของเรา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาฯและมีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรนี้ได้บูรณาการพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอาหาร เสริมประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานและฝึกงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาฯ ที่พร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

Food Science and Innovation หรือที่เรียกกันว่า FIN เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายพันธุ์ใหม่ ที่มุ่งเน้นให้น้องๆ สามารถเป็นนักนวัตกรรมทางอาหารที่รู้ลึก รู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง แก้ไขปัญหาได้จริง ผ่านการฝึกฝนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหารกับศาสตร์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และฝึกกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเริ่มต้นธุรกิจอาหารอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาจะได้เรียนการวางแผนการทดลองงานวิจัย การวิเคราะห์อาหาร และวิชาที่ก้าวทันวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อนำไปต่อยอดทำงานในตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน นักวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วางแผนและควบคุมการผลิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร จากความร่วมมือระหว่าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สร้างหลักสูตรพันธุ์ใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นนักพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีทักษะพิเศษด้านการสื่อสารอย่างผู้นำ มีระบบคิดแบบนวัตกรรม มีความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อสร้างบุคลากรทางนวัตกรรมอาหารระดับผู้นำให้แก่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมอาหารได้ตรงความต้องการของลูกค้าเเละสร้างคุณค่าให้เเก่สังคมได้อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการวิเคราะห์ความเสี่ยงในอาหาร, เคมีกลิ่นรส, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ขั้นสูง, จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมอาหารขั้นสูง, จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลในอาหารขั้นสูง, สารพิษในอาหาร, การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง เป็นต้น

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในฝ่ายต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอน การวิจัย การวิเคราะห์อาหาร การให้คำปรึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนและควบคุมการผลิต ควบคุมและประกันคุณภาพ การขาย และการกำหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

• หลักสูตรทั้งหมด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก