เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารสาขาวิชาฯ

ผศ.ดร. เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


รศ.ดร. วรางคณา สมพงษ์

ประธานคณะกรรมการบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ฝ่ายการคลังและจัดหารายได้

ผศ.ดร. อวันวี เพชรคงแก้ว

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร. สุธีรา วัฒนกุล

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ฝ่ายวิชาการ

อ.ดร. สุพัตรา สุภาวงค์

รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ฝ่ายกิจการนักศักษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์