เรียนที่ FOOD&FIN TU

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร   เสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร             เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร            การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง    ในสาขาวิชาฯและมีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จากนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของทางรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมประกอบกับช่องทางการทำธุรกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้เกิดเป็นกระแสความต้องการเป็นผู้ประกอบการของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ทำให้การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับพื้นฐานทางธุรกิจ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับจากเรียนรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรม    ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีศักยภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศ  การนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะความรู้และความชำนาญของวิชาชีพ (Technical skills)  ทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ (Soft skills) มีสมรรถนะสูงทางด้านกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร ควบคู่กับพื้นฐานทางธุรกิจ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้สามารถแข่งขันในสังคมโลกได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม