เกี่ยวกับสาขาวิชา

บุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

คุณศิริภัทชรินทร มหาวีรวัฒน์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
 siripatcharin_m@sci.tu.ac.th 

คุณเศรษฐการ นุชนิยม

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
 foodsci_tu@yahoo.com 

คุณสนุน โสนนอก

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  0-2564-4440-59 ต่อ 2036
 hrangn@gmail.com 

คุณชัญญานุช ชอบธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
  malee_c@hotmail.com

คุณหฤทัย กลิ่นเพชร

นักวิชาการการศึกษา ปฏิบัติการ
0-2564-4440-59 ต่อ 2036
  Fin.hrfin@gmail.com

คุณภัคชัญญา ศิริวรรณ

นักวิทยาศาสตร์
 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
  Pukchunya@gmail.com

คุณจิตตาพร เลี้ยงบำรุง

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
  prapasritheprugsa@gmail.com

คุณณรัช สีนวล

เจาหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-2564-4440-59 ต่อ 2036
  s.natharat@gmail.com

คุณตรัยรัตน์ แก้วสะอาด

นักวิทยาศาสตร์
 0-2564-4440-59 ต่อ 2036
  sakura_trk@hotmail.com

คุณวารี คล้ายเชียงราก

พนักงานสถานที่
 0-2564-4440-59 ต่อ 2036