เรียนที่ FOOD&FIN TU

หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาฯและมีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคนและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร  ให้ความสำคัญในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทที่ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ระยะเวลาศึกษา 2 ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  และเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

หลักสูตรที่มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ที่มีทักษะและความรู้ซึ่งผสานรวมระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารมีสมรรถนะสูงทางด้านกระบวนการคิดและการสื่อสาร พร้อมเป็นบุคคลากรด้านนวัตกรรมระดับผู้นำให้กับองค์กรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ร่วมมือกับคณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม