เรียนที่ FOOD&FIN TU

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา
1 ผศ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล

– ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2552

– วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  2546

– วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2544

2 อ.ดร พรรณิภา เทพามาตย์

– ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  2559

– วท.ม. (เคมีฟิสิกัล) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น  2551

– วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2548

3 อ.ดร. นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

– Ph.D. (Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University USA 2546

– M.S.E. (Polymer Science and Engineering)  Case Western Reserve University USA 2541

– วท.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2535

4 อ.ดร. สุธีรา  ลิมปิพิชัย

– Ph.D. (Plant Ecological Physiology) Waseda University Japan 2537

– วท.ม. (พฤษศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2529

– วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2524

5 อ.ดร. สุพัตรา สุภาวงค์

– วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2561

– วท.ม (เทคโนโลยีอาหาร)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2555

– วท.บ (เทคโนโลยีอาหาร)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2555

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวฒิการศึกษา
1 ผศ.ดร. สิรินดา กุสุมภ์

– Ph.D.  (Food Science and Technology) University of Alberta  Canada 2549

– วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538

– วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535

2 ผศ.ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์

– Ph.D(Agricultural Engineering) Texas A & M University  U.S.A. 2543

– วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536
– วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533

3 อ.ดร. วิไลลักษณ์ ชัยสิทธิ์

– Ph.D.  (Food Science) University of Massachusetts  U.S.A. 2550
– M.S. (Food ScienceUniversity of Massachusetts  U.S.A. 2544
– วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538

– วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535

4 ผศ.ดร. ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์

– ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
– วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2542

– วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538

5 ผศ.ดร. รชา เทพษร

– Dr.sc.agr. (Food Safety and Animal Hygiene)

University of Hohenheim, Federal Republic of Germany 2552

– วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546

– วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2543

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวฒิการศึกษา
1 รศ.ดร. วรางคณา สมพงษ์

– Ph.D. (Food Science)  Ehime University  Japan 2539

– M.S. (Aquatic Product Utilization) Kochi University Japan 2536
– วท.บ.  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2533

 

2 ผศ.ดร. กฤติยา เขื่อนเพชร

– ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2558

– วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2547

– วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544

 3 ผศ..ดร. เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ

– วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2549

– วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2543

– วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  2539

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวฒิการศึกษา
1 รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา

– วท.ด. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545

– วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536

– วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2532

2 ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

– Ph.D. Food Science The University of Georgia. 2544

– วท.ม. เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535

– วท.บ.อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2532

 3 อ.ดร. ภัทิรา สุดเลิศ

– วท.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

– วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556

– วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

ลำดับที่ ตำแหน่ง และชื่อ-นามสกุลอาจารย์ คุณวฒิการศึกษา
1 รศ.ดร. วรางคณา สมพงษ์

– Ph.D. (Food Science)  Ehime University  Japan 2539

– M.S. (Aquatic Product Utilization) Kochi University Japan 2536
– วท.บ.  (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2533

2 ผศ.ดร. กฤติยา เขื่อนเพชร

– ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2558

– วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2547

– วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544

3 ผศ.ดร. เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ

– วศ.ด. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  2549

– วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2543  

– วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  2539