เรียนที่ FOOD&FIN TU

หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาฯและมีความพร้อมทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ – ศุกร์ ส่งเสริมการค้นคว้า ศึกษา วางแผนและวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ จัดให้มีการนำเสนอสัมมนา สอบโครงร่าง และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารในการนำเสนอ และฝึกปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามเชิงวิชาการ และการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ในระดับนานาชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม