เกี่ยวกับสาขาวิชา

คณาจารย์

รศ.ดร. วรางคณา สมพงษ์

(ประธานคณะกรรมการบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

 warang@tu.ac.th


ผศ.ดร. บุศราภา ลีละวัฒน์

(รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายการคลังและจัดหารายได้)

jafood@hotmail.com

ผศ.ดร. อวันวี เพชรคงแก้ว

(รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

awanwee@hotmail.com
awanwee@tu.ac.th

ผศ.ดร. สุธีรา วัฒนกุล

(รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายวิชาการ)

emmesuteera@gmail.com

อ.ดร. สุพัตรา สุภาวงค์

(รองหัวหน้าสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศักษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

supat29@tu.ac.th

ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์

อาจารย์อัตราจ้างของสาขา

kullayal@yahoo.com